แหล่งท่องเที่ยว ยโสธร

ที่จังหวัดยโสธร เมื่อประมาณ  ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก พ.ศ. 2314 เจ้าพระตา เจ้าพระวร อดีตเสนาบดีเมืองเวียงจันทน์ พร้อมด้วย เจ้าคำฟอง และนายกอง ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ กองหน้า ได้อพยพครอบครัวและบริวารไปตั้งถิ่นฐานใหม่ พระเจ้าสิริบุญสารเจ้าเมืองเวียงจันทน์หวาดระแวง จึงยกทัพมาปราบเจ้าพระยาพระเนตรถึงแก่ความตาย

เจ้าพระวรทรงยกทัพหนีไปพึ่งเจ้าเมืองจำปาศักดิ์ สถานที่ท่องเที่ยว คำเขื่อนแก้ว เจ้าพระยาสิริบุญสารยกทัพมาปราบปรามอีก ที่เที่ยวยโสธร กลางคืน เจ้าพระวรเทืองพิราลัย เจ้าคำผง และครอบครัวจึงย้ายไปอยู่ที่ดงอู๋ผึ้งและสร้างเมืองขึ้นถาวรใน พ.ศ. 2322 และให้ชื่อว่า อุบล และตั้งเจ้าคำพองเป็นเจ้าเมืองเมื่อ พ.ศ. 2329 ตรงกับพ.ศ. รัชกาลที่ 1 ท้าวคำมุ

สถานที่ท่องเที่ยวยโสธร น่าไป

ท้าวคำสิงห์ และท้าวมุม ซึ่งเป็นทัพหน้า ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก ได้ขอย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ชัยภูมิ ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ จนมาถึงดงพี่สิงห์ซึ่งมีทำเลดีใกล้ลำน้ำชี จึงเลิกทาสท้าวมุมตั้งบ้านสิงห์โคกขึ้นปกครองที่นั่น ท้าวคำสิงห์และท้าวคำปู่

ควรตั้งอยู่ที่บ้านสิงห์ท่า ที่เที่ยวยโสธร 2023 และใน พ.ศ. 2357 รัชกาลที่ 1 ที่ถ่ายรูปยโสธร ได้ยกบ้านสิงห์ท่าเป็นเมืองและตั้งชื่อเมืองว่า “ยศสุนทร” ต่อมาเรียกว่า “ยโสธร” และให้สิงห์ท่า-เพื่อให้ เชื้อพระวงศ์จะเป็นผู้ครองเมือง ชื่อเมือง “พระสุนทรวงศารัตน์”

แหล่งท่องเที่ยว ยโสธร มีอะไรบ้าง

เป็นเจ้าเมืองยโสธรคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2433 ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงและจัดรูปแบบการปกครองใหม่ จนกระทั่ง พ.ศ. 2443

ได้รวมกระทรวงมหาดไทยเข้ากับยโสธร ที่เที่ยวยโสธร 2023 และอุบลราชธานี และแบ่งเมือง ที่ถ่ายรูปยโสธร ยโสธรออกเป็นอำเภอยโสธรและคำเขื่อนเป็นอำเภอแก้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70

ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ โลเคชั่นน่าสนใจ

ได้ประกาศจัดตั้งอำเภอยโสธรเป็นจังหวัด ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก ยโสธรและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 อำเภอเมืองยโสธร ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ป่าติ้ว เลิงนกทา และกุดชุม จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บางครั้ง 104.–105. ลองติจูดตะวันออกและละติจูดที่ 15

และ 16 เหนือ สถานที่ท่องเที่ยว คำเขื่อนแก้ว อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 552 กิโลเมตร ที่เที่ยวมหาชนะชัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,161.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,601,040 ร้อยไร่ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ . ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่เที่ยวยโสธร บรรยากาศดี

ภูมิประเทศ ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก และภูมิอากาศ ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ เป็นพื้นที่รูปพระจันทร์เสี้ยว จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่เป็นที่ราบและโปร่ง แม่น้ำชีไหลผ่านทางตอนใต้ของจังหวัด อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 227 ฟุต

ทางตอนเหนือ ที่เที่ยวเลิงนกทา ของจังหวัดเป็นภูเขา เที่ยวยโสธร กลางคืน บนเทือกเขาภูพาน อ.เลิงนกทัน อ.กุดชุม อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ปี 2550 ฝนตกติดต่อกัน 15 วัน ที่ยโสธร

โปรแกรมเที่ยวยโสธร งบเท่าไหร่

ปริมาณฝน ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก 13,408.5 มม. ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายน 39.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม 14.0 องศาเซลเซียส และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัดยโสธรแบ่งการปกครองออกเป็น 9 เที่ยวยโสธร กลางคืน อำเภอ 79 ตำบล และ 885 หมู่บ้าน ที่เที่ยวเลิงนกทา ในตำบล ดังนี้ ป่าติ้ว , การปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอเลิงนกธานีในประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง

แหล่งท่องเที่ยว ยโสธร สถานที่แนะนำ

ประกอบด้วย องค์การบริหาร ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก ส่วนตำบล 1 แห่ง ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ เทศบาลเมือง 1 แห่ง 78 หน่วยงาน มีประชากรรวม 539,542 คน เป็นชาย 270,840 คน และ 268,702 คน เป็นผู้หญิง ผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 50.2 ของประชากรทั้งหมด และสัดส่วนของผู้หญิงในประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 50.2

อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 55,856 คน สถานที่ท่องเที่ยว คำเขื่อนแก้ว หรือร้อยละ 10.35 ส่วนที่เหลืออีก 483,686 คน หรือร้อยละ 89.65 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ความหนาแน่นของประชากร 130 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน 4 คน จำนวนครัวเรือนเฉลี่ย 157 คนต่อหมู่บ้าน 610 คน

แหล่งท่องเที่ยว ยโสธร 2566 ที่น่าสนใจ

โปแตชและเกลือสินเธาว์พบที่ ที่เที่ยว ยโสธร น้ำตก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และอำเภอคำเขื่อนแก้วแต่ใน ปริมาณน้อย ที่เที่ยวยโสธร ธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเชิงพาณิชย์ น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ แม่น้ำชี ต้นน้ำมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยว คำเขื่อนแก้ว ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร ถึงจังหวัดยโสธร แม่น้ำชีไหลผ่านท้องที่อำเภอเมืองยโสธร อ.มหาชัยและจุดบรรจบของแม่น้ำมูล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี.ที่เที่ยวยโสธร คาเฟ่ นอกจากนี้จังหวัดยังมีแหล่งน้ำอื่นๆ อีก เช่น ลำเซบาย ซึ่งเกิดจากภูเขาบริเวณเลิงนกทา เขื่อนแก้วไหลผ่านบริเวณป่าติ้วคำไหลลงสู่แม่น้ำมูลบริเวณห้วย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน ภูมิภาคนี้ถูกควบคุมโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย มรสุมและลมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนทำให้ฤดูหนาวที่อบอุ่นและอุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ที่ 18-34 องศาเซลเซียส

ภูมิอากาศแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และระยะห่างระหว่างทะเล แต่ภาคเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง . ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน ซึ่งหมายความว่ามีฝนตกชุกตลอดปี

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมประเทศไทยคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีมากมาย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาของปีที่จะเดินทางได้ ในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดี